EKSPERT RADZI – eksport pozaunijny

31 maja 2021by 3CARGO
eksport-pozaunijny-krok-po-kroku-1280x812.jpg
Seria publikacji EKSPERT 3CARGO RADZI to cykl autorski, oparty o wiedzę osób bezpośrednio związanych z nami – zachęcamy do lektury. Pytania tematyczne można przesyłać na ekspert@3cargo.com

wymiana handlowa incoterms

EKSPORT DO KRAJÓW POZAUNIJNYCH

Myślisz o ekspansji na rynki pozaunijne? O tym, jak się do tego przygotować i jakie aspekty wziąć pod uwagę przygotowując się do swojego pierwszego eksportu pozaunijnego rozmawiamy z Tomaszem Nyczem, Specjalistą ds Sprzedaży w 3CARGO.

Panie Tomaszu, pierwsze trzy miesiące 2021 roku pod względem polskiego eksportu prezentują się imponująco.

To prawda. Wartość towarów eksportowanych wzrosła w przypadku zdecydowanej większości głównych partnerów handlowych Polski w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2020 roku. Wyjątkiem jest Wielka Brytania, do której wartość polskiego eksportu nieznacznie spadła, co jest w dużej mierze efektem Brexitu i związanej z nim niepewności. Polscy producenci i przedsiębiorcy, pomimo trudności, jakie polskiej i światowej gospodarce przyniosło ostatnich kilkanaście miesięcy, wykazują dużą odporność na spowolnienie. Bez wątpienia jest to zasługa m.in. elastyczności polskich firm, które potrafią bardzo dobrze adaptować się do zmieniających się warunków rynkowych, dopasowywać swoją ofertę do aktualnych potrzeb oraz aktywnie poszukiwać nowych klientów za granicą. Co warte jest uwagi to fakt, że rośnie polski eksport na rynki pozaunijne.

Spis treści:

 • Do jakich krajów spoza UE wysyłamy więcej towarów?

  Wśród krajów pozaunijnych znajdujących się w pierwszej 50 najważniejszych partnerów handlowych Polski, do których wartość polskiego eksportu zanotowała największy wzrost w okresie I-III 2021, należy wymienić Meksyk (+121%), Chiny (+47,1%), Australię (+46,3%), Wietnam (+42,8%), Maroko (+39,4%), Izrael (+36,5%), Brazylię (+27,7%), Algierię (+27,1%), Koreę Południową (+27,3%) oraz Japonię (+25,8%). Znaczący wzrost eksportu do wielu krajów pozaunijnych wyraźnie wskazuje na to, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej i odważniej wkraczają na nowe, silnie rosnące rynki, w tym rynki azjatyckie, bliskowschodnie, czy też rynki Ameryki Północnej i Południowej.

  Jak przygotować się do eksportu pozaunijnego? Od czego zacząć?

  Przedsiębiorca, planujący eksport pozaunijny po raz pierwszy, powinien przeanalizować gotowość swojej firmy do podjęcia nowego wyzwania odpowiadając sobie na kilka kluczowych pytań. Należy rozważyć własne warunki oraz moce przerobowe – czy są one odpowiednie do tego, by sprostać obsłudze nowego rynku. Zastanowić się, czy produkt, który chcemy eksportować, odniósł sukces na polskim rynku lub na innym rynku unijnym, oraz czy w razie potrzeby jesteśmy w stanie go dopasować do wymagań technicznych lub preferencji kulturowych kraju docelowego. Na koniec należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy konkretny plan określający cele, które chcemy osiągnąć oraz sposoby, którymi chcemy te cele osiągnąć.

  Załóżmy, że jesteśmy gotowi. Co dalej?

  Jeżeli uznamy, że nasza firma jest gotowa na to, by poszerzyć grono swoich odbiorców o klientów z krajów pozaunijnych, przystępujemy do analizy rynku oraz aktywnego poszukiwania kontrahentów/odbiorców. Tu pomocą mogą służyć izby gospodarcze, agencje rozwoju handlu, media branżowe oraz doradcy ds. eksportu. Analiza rynku powinna dostarczyć nam informacji o tym, czy występuje zapotrzebowanie na dany produkt, jak również o konkurencyjności naszego produktu względem produktów już dostępnych na tym rynku. Wstępnej analizy możemy dokonać również samodzielnie poprzez zapoznanie się z ogólnodostępnymi danymi statystycznymi wymiany handlowej danego kraju, jak również posługując się narzędziami, które przedsiębiorcom udostępniają różnego rodzaju organy i instytucje (np. trade assistant na stronie KE). Taka analiza pozwoli nam stwierdzić m.in. czy dany kraj sprowadza produkty tego samego rodzaju, co nasz produkt, oraz w jakich ilościach. Niskie liczby mogą oznaczać szansę na znalezienie swojej niszy, ale równie dobrze mogą wskazywać na trudności w dotarciu z danym produktem do analizowanego rynku (np. różnego rodzaju bariery handlowe). Po analizie atrakcyjności danego rynku przystępujemy do poszukiwania odbiorców dla naszych towarów.

  To chyba jeden z trudniejszych etapów?

  Niekoniecznie, bowiem na tym etapie także możemy liczyć na pomoc instytucji wspierających polską przedsiębiorczość oraz ekspansję polskich towarów za granicą. Często organizują one różnego rodzaju misje gospodarcze, konferencje, spotkania biznesowe lub targi. Obecnie wiele z nich przyjmuje formę wydarzeń organizowanych online, co zwiększa zarówno ich dostępność, jak i zasięg. To ważny etap, bowiem w przeciwieństwie do transakcji krajowych, sprzedaż towaru do krajów pozaunijnych wymaga od strony sprzedającej, jak i kupującej, spełnienia szeregu wymogów. W zależności od charakteru naszego biznesu i rodzaju naszych towarów, możemy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z producentami w danym kraju, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani importem półproduktów, które my jesteśmy w stanie im dostarczyć. Kolejną grupą potencjalnych importerów są hurtownie i centra dystrybucji towarów oraz sieci handlowe. Możemy również nawiązać kontakt ze związkami i stowarzyszeniami importerów i eksporterów.

  Jakie wymogi musi spełniać polski eksporter?

  Zacznijmy od tego, że każdy przedsiębiorca chcący importować lub eksportować towary musi złożyć wniosek o nadanie mu numeru EORI. EORI (z ang. Economic Operators Registration and Identification number) to unikalny numer, nadawany jednorazowo podmiotom niebędącym osobami fizycznymi, i służący do ich identyfikacji w kontaktach z organami celnymi UE. Jest on niezbędny do dokonywania jakichkolwiek operacji celnych na obszarze UE. Wniosek o nadanie numeru EORI można złożyć samodzielnie poprzez konto na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Jeżeli nie posiadamy jeszcze konta na PUESC, musimy się zarejestrować. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy dowolnej agencji celnej, która zajmie się złożeniem wniosku w naszym imieniu.

  Są także pewne wymogi związane z krajem docelowym, prawda?

  Oczywiście. W każdym kraju obowiązują konkretne wymogi odnośnie zdrowia, bezpieczeństwa i cech technicznych, które muszą spełniać produkty wprowadzane na rynek. Obowiązek ich przestrzegania spoczywa zwykle na importerze, ale my także powinniśmy się z nimi zaznajomić, bowiem importer będzie potrzebować naszej pomocy, aby tę zgodność z normami udowodnić. To my dostarczamy wymagane certyfikaty i świadectwa. W większości krajów wymagane są świadectwa zdrowia dla roślin żywych, zwierząt, produktów zwierzęcych, materiałów genetycznych. Również wyrobom medycznym zwykle musi towarzyszyć zaświadczenie. Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać, jest fakt, że eksport niektórych towarów do niektórych krajów może być zabroniony lub ograniczony, dlatego należy upewnić się, czy do wysyłki naszego towaru do kraju docelowego nie będziemy potrzebować specjalnych pozwoleń lub licencji.  Restrykcje na wybrane towary eksportowe mogą być także nałożone przez polskie władze. Dotyczy to np. towarów o znaczeniu strategicznym (zezwolenia na eksport uzbrojenia) lub produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kraje często mają także szczegółowe wymagania dotyczące pakowania i etykietowania produktów wprowadzanych na ich rynek. Obowiązkowe znaki i etykiety na produktach konsumenckich i ich opakowaniach są zwykle związane z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem i ochroną środowiska.

  Wymiana handlowa z krajami pozaunijnymi wiąże się z koniecznością zapłaty cła i podatku.

  Tak, i koszty te ponosi importer, natomiast w niektórych przypadkach międzynarodowe umowy handlowe i unie celne pozwalają na stosowanie preferencyjnych stawek cła w wymianie handlowej między stronami umowy. I tak np. odbiorca naszych towarów w Turcji będzie mógł skorzystać z preferencyjnej stawki celnej 0% na produkty przemysłowe i przetworzone produkty rolne, co wynika z zawartej w 1995 roku Unii Celnej pomiędzy Turcją a UE. Warunkiem jest przedstawienie organom celnym odpowiednich dokumentów, które naszemu odbiorcy dostarczamy my jako eksporter. Należą do nich: faktura, packing list, świadectwo przewozowe A.TR oraz deklaracja eksportowa.

  Udało się – znaleźliśmy nabywcę dla naszych towarów i omówiliśmy z nim wszystkie szczegóły. Czas na spisanie umowy?

  Powiem tak – umowa nie jest niezbędna, ale z pewnością będzie przydatna i pozwoli jasno określić podział zobowiązań między sprzedającym a kupującym. Warto skorzystać z gotowych i sprawdzonych rozwiązań, jakimi są reguły Incoterms®. Ich uniwersalny charakter i globalny zasięg zapewnia jasność i przewidywalność całego procesu. Powołanie się na regułę Incoterms® sugeruje sposób podziału obowiązków stron w zakresie kosztów, ryzyka, organizacji transportu, ubezpieczenia, a także formalności celnych eksportowych oraz importowych, dzięki czemu oszczędzamy czas na doprecyzowywanie tych kwestii w umowie.

  Jako eksporterzy możemy zastosować na fakturze zerową stawkę VAT, zgadza się?

  Tak, pod warunkiem spełnienia szeregu wymogów, z którymi warto dogłębnie się zapoznać z wyprzedzeniem, aby uniknąć niespodzianek ze strony urzędu celno-skarbowego.

  Załóżmy, że jesteśmy stroną odpowiedzialna za transport. Jak się przygotować do tego etapu?

  Transport najlepiej powierzyć doświadczonej firmie transportowej lub spedycyjnej, w zależności od tego, jak wiele odpowiedzialności za proces transportowy chcemy wziąć na siebie. Przewoźnik odpowiada stricte za sam przewóz, natomiast spedytor zajmie się transportem kompleksowo w naszym imieniu, czyli znajdzie odpowiedniego przewoźnika, wynegocjuje z nim stawkę za fracht, zorganizuje odbiór i dostawę naszych towarów, zajmie się ich dodatkowym ubezpieczeniem, jeżeli taka będzie nasza wola, oraz pomoże nam przygotować dokumenty celne. Warto wybrać firmę doświadczoną w obsłudze kraju, do którego wysyłamy towar. Dobra znajomość miejscowej infrastruktury, warunków i wymogów to warunek konieczny dla sprawnej i bezproblemowej dostawy. Eksportowany towar czekają także dwie odprawy celne – eksportowa w Polsce oraz importowa w kraju docelowym.

  Jak wygląda proces odprawy?

  Każdy towar wywożony poza granice Unii Europejskiej musi zostać zgłoszony do Urzędu Celnego celem dokonania odprawy celnej eksportowej. Jej efektem jest urzędowe potwierdzenie wywozu towaru będące dokumentem niezbędnym do zastosowania stawki 0% VAT na sprzedawane produkty. Poprzez zgłoszenie celne, które co do zasady zgłaszamy w formie elektronicznej lub pisemnej, umieszczamy towary pod określoną procedurą celną – może to być zwykła procedura wywozu albo jedna z procedur specjalnych. Czynności tych dokonuje dla nas wybrana agencja celna, która na podstawie upoważnienia działa w naszym imieniu i reprezentuje nas przed organami celnymi. Dokumenty niezbędne do odprawy celnej eksportowej to: faktura handlowa, packing list, list przewozowy (np. CMR) wystawione przez eksportera, oraz ewentualne dodatkowe dokumenty w zależności od towaru, który eksportujemy. W kraju docelowym towar musi przejść procedurę odprawy importowej. Zazwyczaj to importer odpowiada za odprawę celną, opłaty celne oraz podatki i cła dodatkowe. Naszym zadaniem jest dostarczyć mu wszystkie niezbędne dokumenty, do których należą: faktura hadlowa, packing list, certyfikaty. Dokumenty uprawniające do zastosowania preferencyjnej stawki cła:  świadectwo preferencyjnego pochodzenia towaru (tj. EUR.1, EUR-MED, deklaracja pochodzenia lub oświadczenie o pochodzeniu), świadectwo potwierdzające status celny towaru (A.TR) – jeżeli między UE a krajem docelowym obowiązuje preferencyjna umowa handlowa, a nasze produkty spełniają odpowiednie reguły pochodzenia lub mają potwierdzony status celny towaru. Może być również wystawione świadectwo pochodzenia potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie naszego towaru – nie uprawnia ono do zastosowania preferencyjnej stawki cła. Świadectwa pochodzenia są zwykle legalizowane przez Urząd Celno-Skarbowy.

  Dziękuję za rozmowę.

 •  
  Firma transportowa 3CARGO zachęca do zapoznania się z innymi artykułami. Spedycja międzynarodowa – odkryj jej tajniki!

  Rozmawiała Ewelina Kłoda


Siedziba firmy

ul. Świerkowicka 36
43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA

+48 32 780 1111

+48 537 400 651

office@3cargo.com

Polityka prywatnościKlauzula informacyjna

Oddział firmy

Rokszyce II 10a
97-371 Piotrków Trybunalski
POLSKA

+48 793 657 676

w.maska@3cargo.com


Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do środowiska ludzi z pasją! Śledź nasze kanały w mediach społecznościowych, dziel się swoimi opiniami i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami oraz ciekawostkami z branży TSL.Copyright © 3 CARGO 2017 | Realizacja: Grabowski Sound & Image