EKSPERT RADZI – Polsko-serbska współpraca gospodarcza – perspektywy dla polskich firm

7 sierpnia 2019by 3CARGO
ekspert-polsko-serbska-współpraca-gospodarcza-1280x812.jpg
Seria publikacji EKSPERT 3CARGO RADZI to cykl autorski, oparty o wiedzę osób bezpośrednio związanych z nami – zachęcamy do lektury. Pytania tematyczne można przesyłać na ekspert@3cargo.com

 

polchambers

Spis treści:

 

 

POLSKO-SERBSKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA – PERSPEKTYWY DLA POLSKICH FIRM

WYDANIE SPECJALNE

Temat współpracy gospodarczej z krajami Bałkanów Zachodnich był ostatnio żywo omawiany w mediach za sprawą Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. O obecnej sytuacji oraz perspektywach dla polskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi o współpracę polsko-serbską, rozmawiamy z panem Milanem Brkovicem, prezesem Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej.

3CARGO: Panie Prezesie, może zacznijmy od pytania o to, jak ocenia Pan obecną współpracę ekonomiczną i biznesową na linii Polska – Serbia? Czy mamy powody do zadowolenia?

Milan Brkovic: Myślę, że powodów do zadowolenia jest wiele. My w Polsko-Serbskiej Izbie Gospodarczej jesteśmy wyjątkowo zadowoleni z osiągniętego poziomu i rozwoju współpracy gospodarczej obydwu krajów. A co ważniejsze, zadowolenie wyrażają także nasi członkowie. Ze sporządzanych przez Izbę okresowych ankiet wynika jasno, że zarówno polscy, jak i serbscy przedsiębiorcy są nastawieni na długookresową współpracę i mocno zaangażowani w jej dalszy rozwój. Taka postawa to efekt silnego instytucjonalnego wsparcia na najwyższych szczeblach, jak również złożonego mechanizmu pomocy i wsparcia, zainicjowanego i rozwijanego w Polsko-Serbskiej Izbie Gospodarczej. Efekty są widoczne chociażby w statystykach dotyczących wzajemnych obrotów handlowych, które systematycznie rosną i których wartość w zeszłym roku przekroczyła 1,2 mld EUR.

3C: Jakie towary dominują w polsko-serbskiej wymianie handlowej? Co przedsiębiorcy z obu krajów najchętniej importują i eksportują?

MB: Jeśli chodzi o strukturę towarową, polscy przedsiębiorcy chętnie sprowadzają z Republiki Serbii maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części, w tym np. zastawy do samochodów, zestawy przewodów zapłonowych, w dużych ilościach importowane są także opony samochodowe oraz części do siedzeń i innych elementów wyposażenia. Z kolei polski eksport do Serbii w przeważającej części obejmuje części i akcesoria do pojazdów samochodowych, tworzywa sztuczne i produkty z tworzyw sztucznych, a także koks i półkoks z węgla kamiennego. Dynamika i struktura polsko-serbskiej wymiany handlowej na przestrzeni lat ulegały znacznym zmianom, na co wpłynęła, między innymi, transformacja systemów gospodarczych obydwu krajów. Jak już jednak wspomniałem, obecnie zauważalny jest dynamiczny wzrost obustronnej wymiany handlowej. W 2018 roku około 33% wartości wzajemnych obrotów handlowych przypadło na import z Republiki Serbii, z kolei udział polskiego eksportu do Republiki Serbii wyniósł 67%. Polska od wielu lat notuje dodatnie saldo w wymianie handlowej z Serbią, co świadczy o tym, że jest to rynek chłonny i otwarty na polskie produkty.

 

Serbia – potencjał współpracy

 

3C: Jakie sektory gospodarki, Pana zdaniem, niosą ze sobą największy potencjał w rozwoju wzajemnej współpracy? W jakich obszarach i branżach polskie firmy powinny szukać swojej szansy na współpracę z serbskim partnerem?

MB: Wydaje mi się, że z punktu widzenia potencjału najciekawsze i najbardziej obiecujące są te dziedziny, które znajdują się dzisiaj w centrum zainteresowania praktyki gospodarczej, ekonomii ekologicznej, transformacji cyfrowej, sektora odnawialnych źródeł energii, tzn. wszystkie segmenty, które charakteryzuje zaawansowany stopień wiedzy i stosowanych procesów technologicznych w odniesieniu do produktów, które umożliwiają długoterminowy wzrost gospodarczy. Ale oczywiście nie możemy zapomnieć o tradycyjnej działalności, w której także mamy interes, np. przemysł motoryzacyjny czy spożywczy. Zarówno Polska jak i Serbia dysponują wyjątkowym potencjałem w działalności rolniczej i przetwórstwie żywności. Jestem przekonany, że większa dostępność właśnie tych produktów w sprzedaży detalicznej umożliwi konsumentom zapoznanie się z produktami obydwu krajów.

3C: Dlaczego warto inwestować w Serbii?

MB: Po przeprowadzeniu głębokich reform ekonomicznych, w Serbii osiągnięta została pełna gospodarcza i finansowa stabilność. Wszystkie istotne dane ukazują równowagę finansów publicznych, stabilność kursu walutowego, niską inflację i dynamiczną stopę wzrostu. Wszystkie prognozy wskazują na to, że stopa wzrostu w roku bieżącym będzie wynosiła około 4%. Przede wszystkim jednak o dobrych perspektywach rynku serbskiego świadczy zaufanie inwestorów zagranicznych. Serbia, wg raportu UNCTAD-u o inwestycjach w świecie, w 2018 roku odnotowała przypływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wysokości 4,4 mld EUR, co oznacza wzrost o 44% w porównaniu z rokiem ubiegłym i najwyższy poziom w odniesieniu do innych krajów Bałkanów Zachodnich. Co jest warte podkreślenia to fakt, że to samo sprawozdanie ukazuje, iż cały region Bałkanów Zachodnich odnotowuje wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych, podczas gdy na poziomie globalnym mamy do czynienia ze zmniejszeniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. I właśnie to wskazuje na dobre perspektywy inwestycyjne w Serbii, a także w całym regionie. Poza tym podkreślić należy, że poza korzystnym położeniem geograficznym, Serbia oferuje także takie korzyści, jak np. wolny eksport i dostęp do rynku z 1,1 mld konsumentów, różne metody zachęcające dla inwestorów, stymulacyjny system podatkowy i całą gamę innych czynników, które wyróżniają Serbię jako bardzo interesującą inwestycyjną destynację.

3C: Jakie są Pana zdaniem największe wyzwania, przed którymi stają polscy i serbscy przedsiębiorcy w procesie nawiązywania wzajemnej współpracy?

MB: W przeważającej większości nasi członkowie, zainteresowani zaistnieniem na polskim lub serbskim rynku, podkreślają, że nie znają wystarczająco specyfiki rynku lokalnego i że jest to główny czynnik ograniczający zacieśnianie wzajemnych więzi gospodarczych. Pewne czynniki ograniczające, jak np. różnice w systemie prawnym, są już w zasadzie nieaktualne, gdyż proces harmonizacji przepisów z prawodawstwem Unii Europejskiej, przeprowadzany w Republice Serbii, różnice te znacznie zmniejsza. Z drugiej strony my w Serbii intensywnie pracujemy nad promowaniem Polski jako destynacji atrakcyjnej inwestycyjnie, handlowo i turystycznie, a także jako destynacji, która stwarza wiele interesujących możliwości do nawiązania współpracy w zakresie nauki, techniki i technologii. Jednym słowem staramy się zaprezentować serbskim przedsiębiorstwom wszystkie atuty i możliwości, które nam daje współpraca z Polską. Warto w tym miejscu przypomnieć, że nasze gospodarki jeszcze nie tak dawno były ze sobą ściśle powiązane ekonomicznie. Dzisiaj, po wielu latach stagnacji, staramy się wznowić stare kontakty, a przede wszystkim tworzyć nowe jako „zapas” na przyszłość. W tym sensie uważam, że rola wszystkich instytucji polega na zbliżaniu ludzi biznesu i wspólnoty gospodarczej, na budowaniu silnych powiązań we wszystkich segmentach współpracy, nie tylko w sensie ekonomicznym.

 

Polsko-Serbska Izba Gospodarcza – wsparcie dla przedsiębiorców

 

3C: Proszę nam zatem powiedzieć, na jakie formy wsparcia ze strony Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej mogą liczyć przedsiębiorcy?

MB: W ciągu dziesięciu, a w zasadzie już niemal jedenastu lat działalności Izby, nieustannie podążaliśmy za potrzebami przedsiębiorców, zmienialiśmy nasze priorytety i plany, dostosowując je do zmieniających się okoliczności i nowych możliwości rozwojowych. Zbudowaliśmy struktury niezbędne do promowania i ochrony interesów polskiej gospodarki w Serbii, i serbskiej w Polsce. Teraz mamy już ogromne doświadczenie we wspieraniu rozwoju polsko-serbskiej współpracy, oraz zaplecze w postaci ścisłej współpracy z siecią instytucji państwowych i stowarzyszeń wspomagających przedsiębiorców w obu krajach. Oferujemy usługi związane z pomocą prawną i administracyjną, dostarczamy informacji o specyfice i uwarunkowaniach lokalnych rynków, przepisach prawnych, sytuacji ekonomicznej, a także o targach, potencjalnych partnerach, itd. W planach jest dalsze poszerzanie usług, przede wszystkim w regionalnej reprezentacji polskich firm i nowych dziedzinach współpracy, które zostały przez nas uznane jako potencjalnie użyteczne i atrakcyjne dla przedsiębiorców z obydwu krajów. O skuteczności naszych działań niech świadczy fakt, że liczba naszych członków wynosi już około 4000 firm i stale rośnie. Cztery tysiące przedsiębiorstw aktywnych we współpracy handlowej to rezultat, z którego możemy być zadowoleni, gdyż jest to solidna baza dla rozwoju współpracy gospodarczej w przyszłości.

3C: Siedziba Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej znajduje się w Belgradzie. W jaki sposób działacie na terenie Polski?

MB: W celu szybkiego pozyskiwania i przekazywania wiarygodnych informacji, zapoznawania się z możliwościami, pomocą prawną itp. w 2016 roku otworzyliśmy punkt informacyjny w Warszawie. Jest on jedyny w swoim rodzaju również dlatego, że w dwustronnej współpracy umożliwia nam dostarczanie przedsiębiorcom informacji, ochrony i pomocy tego samego rodzaju i na tym samym poziomie bez względu na to, gdzie się znajduje siedziba ich firmy, bądź też gdzie jest usytuowane ich centrum działalności handlowej. Równie ważnym z punktu widzenia naszej działalności jest dla nas fakt, że jesteśmy jednym z założycieli i członkiem Polchambers – stowarzyszenia zrzeszającego polskie izby gospodarcze za granicą. Rola Polchambers jest wyjątkowo znacząca z wielu powodów, a najważniejszym jest to, że jej członkowie posiadają wielkie doświadczenie i znajomość lokalnych uwarunkowań rynkowych, co dla nas w Serbii było czynnikiem ograniczającym, jeśli chodzi o większe zainteresowanie polskich firm. Rola i potencjał Polchambers w promowaniu Polski za granicą zostały dostrzeżone przez PAIH, z którą w 2017 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy.

 

Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu

 

3C: Niedawno w Poznaniu odbył się Szczyt Bałkanów Zachodnich. Jak ocenia Pan to wydarzenie? Czy ma ono szansę pozytywnie wpłynąć na polsko-serbską współpracę gospodarczą?

MB: Wnioski ze szczytu w Poznaniu całkowicie pokrywają się z programami i planami rozwoju Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej. Przypomnijmy, że w aspekcie gospodarczym wskazano na kilka priorytetów: integrację państw Bałkanów Zachodnich, rozwój transformacji cyfrowej oraz dalszą intensyfikację współpracy regionalnej. To są także nasze cele długookresowe, które wynikają z naszych działań i życzeń naszych członków. Polskie przedsiębiorstwa widzą swoją szansę w większym regionalnym zaangażowaniu / dostępie, a Serbia zapewnia doskonałe ku temu możliwości, nie tylko w zakresie możliwości inwestycyjnych, ale i w aspekcie całkowitej ekonomicznej stabilności, która oddziałuje stymulująco na współpracę ekonomiczną. Wszystkie konkluzje ze szczytu są wyjątkowo korzystne, gdyż budują podstawy do doskonalenia działalności gospodarczej, ale dla nas jedną z najważniejszych kwestii jest Connectivity Agenda, gdyż stwarza podstawy do szybszego i łatwiejszego przepływu towarów, zasobów ludzkich i kapitału. Na szczycie zostały przedstawione także inne konkretne plany dotyczące podnoszenia konkurencyjności gospodarki całego regionu co, uważam, jest bardzo ważne z punktu widzenia większego zaangażowania państw Bałkanów Zachodnich w europejskie i światowe przepływy ekonomiczne. Zatem odpowiadając na pytanie: tak, oczekujemy, że konkluzje ze szczytu w Poznaniu przyniosą pozytywne efekty dla polsko-serbskiej współpracy gospodarczej.

3C: Panie Prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas. Życzymy dalszych sukcesów we wspieraniu i rozwijaniu polsko-serbskiej współpracy gospodarczej.

 

Masz pytanie do naszego eksperta?

Napisz do nas: ekspert@3cargo.com

 

 

Firma transportowa 3CARGO zachęca do zapoznania się z innymi artykułami. Spedycja międzynarodowa – odkryj jej tajniki!

Siedziba firmy

ul. Świerkowicka 36
43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA

+48 32 780 1111

+48 537 400 651

office@3cargo.com

Polityka prywatnościKlauzula informacyjna

Oddział firmy

Rokszyce II 10a
97-371 Piotrków Trybunalski
POLSKA

+48 793 657 676

w.maska@3cargo.com


Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do środowiska ludzi z pasją! Śledź nasze kanały w mediach społecznościowych, dziel się swoimi opiniami i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami oraz ciekawostkami z branży TSL.Copyright © 3 CARGO 2017 | Realizacja: Grabowski Sound & Image