EKSPERT RADZI – Procedura uszlachetniania biernego

26 lutego 2021by 3CARGO
ekspert-3CARGO-radzi-uszlachetnianie-bierne-1280x812.jpg
Seria publikacji EKSPERT 3CARGO RADZI to cykl autorski, oparty o wiedzę osób bezpośrednio związanych z nami – zachęcamy do lektury. Pytania tematyczne można przesyłać na ekspert@3cargo.com

Spis treści:

 

 

 

 

Procedura uszlachetniania biernego jest jedną ze specjalnych procedur celnych. O tym, na czym polega i jakie jest jej zastosowanie w praktyce, rozmawiamy z Małgorzatą Beczała, Quality Managing Partner w 3CARGO oraz Pełnomocnikiem ds Jakości w Agencji Celnej 3CARGO.

3CARGO: Pani Małgorzato, zacznijmy od tego, czym jest procedura uszlachetniania biernego.

Małgorzata Beczała: Procedura uszlachetniania biernego to jedna ze specjalnych procedur celnych, która polega na czasowym wywozie towarów unijnych poza obszar celny UE celem poddania ich procesom uszlachetniania. Mówiąc o procesach uszlachetniania, mamy na myśli procesy obejmujące obróbkę (np. farbowanie przędzy, szlifowanie półfabrykatów itp.), montaż, składanie lub instalowanie w innych towarach, przetwarzanie (kiedy towar nie zachowuje swoich cech indywidualnych, a jedynie swoją substancję, np. szycie butów ze skóry czy pieczenie chleba z mąki), naprawę (w tym odnawianie, regulację i czyszczenie) czy też wykorzystywanie towarów czasowo wywiezionych w procesie produkcji, nawet jeśli zostaną one całkowicie lub częściowo zużyte, np. akcesoria produkcyjne. Odwrotną procedurą jest procedura uszlachetniania czynnego, w której w tym samym celu przywozimy czasowo na obszar celny Unii Europejskiej towary nieunijne. Dzięki zastosowaniu procedury specjalnej w takiej sytuacji nie musimy płacić należności celnych przywozowych.

Kiedy stosowana jest procedura uszlachetniania biernego?

3C: W jakich sytuacjach procedura uszlachetniania biernego znajduje zastosowanie?

MB: Sytuacji, w których przedsiębiorcy korzystają z procedury uszlachetniania biernego, jest wiele. Jedną z najczęstszych jest wysyłanie towaru zakupionego poza UE do naprawy lub wymiany na towary kompensacyjne w ramach systemu standardowej wymiany. Stosowanie procedury uszlachetniania biernego pozwala także w sposób efektywny korzystać z niższych kosztów pracy w krajach trzecich przy jednoczesnym wykorzystaniu surowców lub towarów unijnych. Możemy przykładowo wysyłać części do montażu i sprowadzać z powrotem kompletny i gotowy produkt. Może się również zdarzyć, że mamy potrzebę, by nasze towary poddać obróbce w technologii niedostępnej na terenie UE. Tu także znajdzie zastosowanie procedura uszlachetniania biernego. Stosowanie procedury specjalnej, choć wiąże się z pewnymi dodatkowymi obowiązkami, jest o tyle korzystne, że przy przywozie na obszar celny UE produktów przetworzonych powstałych z towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego, przedsiębiorca może skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych.

Jakie warunki muszą być spełnione?

3C: Jakie warunki należy spełnić, by zastosować procedurę uszlachetniania biernego?

MB: Jeden z głównych warunków zastosowania procedury uszlachetniania biernego związany jest z samym towarem będącym przedmiotem procedury. Otóż zgodnie z przepisami procedury uszlachetniania biernego nie można stosować do towarów, których wywóz wiąże się ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych, towarów, które przed wywozem zostały dopuszczone do obrotu z zastosowaniem zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej ze względu na ich końcowe przeznaczenie, tak długo jak cele tego końcowego przeznaczenia nie zostały osiągnięte (chyba że towary te muszą zostać poddane naprawie), a także towarów, których wywóz wiąże się z udzieleniem refundacji wywozowych. Kolejnym warunkiem jest konieczność prowadzenia ewidencji, która będzie zawierać wszystkie informacje i dane pozwalające organom celnym na sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procedury. Szczególnie ważna z punktu widzenia organów celnych jest możliwość sprawnej identyfikacji towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego, ich statusu celnego oraz charakteru operacji przetwarzania, jakim podlegają. Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, natomiast ważne jest jej zatwierdzenie przez organy celne oraz ich bieżąca aktualizacja.

3C: Strony rządowe informują o konieczności spełnienia także określonych warunków ekonomicznych. O co dokładnie chodzi?

MB: O ochronę istotnych interesów producentów unijnych. Pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzana, może zostać udzielone tylko w przypadku, gdy nie ma ono na wspomniane interesy negatywnego wpływu. Organy celne analizują, czy skorzystanie z procedury uszlachetniania biernego przez dany podmiot może naruszać interesy przetwórców unijnych m. in. poprzez badanie możliwości przetworzenia towarów na terenie UE.

3C: A jeżeli celem procedury uszlachetniania biernego jest naprawa? Jak wygląda stosowanie tej procedury w praktyce?

MB: Procedura uszlachetniania biernego w przypadku naprawy może być realizowana w dwóch systemach: standardowej wymiany lub uprzedniego przywozu. Aby możliwe było zastosowanie systemu standardowej wymiany produkty, zamienne muszą charakteryzować się takim samym 8-cyfrowym kodem Nomenklatury scalonej, taka samą jakością handlową oraz parametrami technicznymi, jak towary wadliwe, w przypadku gdyby te ostatnie zostały poddane przewidzianej naprawie. Takie zaostrzone warunki mają na celu uniemożliwić czasowy wywóz towarów przestarzałych technologicznie i o niższej jakości, by w ich miejsce przywieźć nowe produkty. Oczywiście są odstępstwa od tej zasady, przykładowo jeżeli produkt zamienny jest wydawany nieodpłatnie w ramach umowy gwarancyjnej. Jeżeli chodzi o uprzedni przywóz produktów zamiennych, polega on na ich przywozie przed wywozem towarów wadliwych przeznaczonych do naprawy poza UE. W takim przypadku od przedsiębiorcy wymagane jest złożenie zabezpieczenia pokrywającego kwotę należności celnych przywozowych, która byłaby wymagana, gdyby towary wadliwe nie zostały wywiezione w terminie dwóch miesięcy od daty dopuszczenia do obrotu produktów zamiennych. Ma to istotne znaczenie w przypadku, gdy dany towar, np. maszyna, jest nam niezbędny do zachowania ciągłości produkcji. Sprowadzamy wtedy maszynę zamienną, a wadliwa jedzie do naprawy.

W jakiej formie złożyć wniosek i kto może to zrobić?

3C: Kto może złożyć wniosek o pozwolenie na zastosowanie procedury uszlachetniania biernego?

MB: Może to zrobić każdy przedsiębiorca posiadający siedzibę na terenie Unii Europejskiej, z wyjątkiem osób, które mają historię poważnych lub powtarzających się naruszeń prawa celnego, lub podatkowego, zalegają z płatnościami cła/podatków, prowadzone są wobec nich postępowania egzekucyjne czy upadłościowe, a także osób, które w przeszłości nie zapewniły prawidłowego procesu uszlachetniania.

3C: W jakiej formie można taki wniosek złożyć?

MB: Wniosek może zostać złożony w formie pełnej lub skróconej na podstawie zgłoszenia celnego, przy czym forma skrócona związana jest z pewnymi ograniczeniami, przykładowo nie można jej zastosować w przypadku, gdy uszlachetnianiem mają zostać objęte towary i produkty wrażliwe. Wniosek w formie pełnej należy złożyć do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce, w którym są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, oraz w którym będzie dokonywana przynajmniej część operacji objętych wnioskiem. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi od 30 dni, jeśli pozwolenie obejmuje jedno państwo członkowskie, do 120 dni, jeśli pozwolenie obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie. Pozwolenie wydawane jest maksymalnie na 5 lat, a w przypadku wrażliwych towarów rolnych – maksymalnie na 3 lata.

3C: Czy przedsiębiorca musi składać wniosek osobiście, czy może go w tym wyręczyć Agencja Celna?

MB: Agencja Celna może zgłosić towary do procedury uszlachetniania biernego w imieniu posiadacza pozwolenia tylko w przypadku, gdy jest jego przedstawicielem bezpośrednim. Mówimy tu oczywiście o skróconej formie wniosku. Przedstawicielstwo pośrednie w odniesieniu do zgłoszenia do procedury uszlachetniania biernego nie jest możliwe. Warto pamiętać, że pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego udzielane na podstawie zgłoszenia celnego ma zastosowanie tylko do tej ilości towarów, które zostały ujęte w danym zgłoszeniu. Ponadto pozwolenie takie może zostać udzielone jeżeli obejmuje tylko jedno państwo członkowskie i spełnione są warunki określone przepisami prawa celnego. Pozwolenie na podstawie zgłoszenia celnego udzielane jest poprzez zwolnienie towarów do procedury.

Dziękuję za poświęcony czas.

Rozmawiała Ewelina Kłoda

 

Firma transportowa 3CARGO zachęca do zapoznania się z innymi artykułami. Spedycja międzynarodowa – odkryj jej tajniki!

Siedziba firmy

ul. Świerkowicka 36
43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA

+48 32 780 1111

+48 537 400 651

office@3cargo.com

Polityka prywatnościKlauzula informacyjna

Oddział firmy

Rokszyce II 10a
97-371 Piotrków Trybunalski
POLSKA

+48 793 657 676

w.maska@3cargo.com


Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do środowiska ludzi z pasją! Śledź nasze kanały w mediach społecznościowych, dziel się swoimi opiniami i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami oraz ciekawostkami z branży TSL.Copyright © 3 CARGO 2017 | Realizacja: Grabowski Sound & Image