Zmiany w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

19 czerwca 2018by 3CARGO
system-sent-1-1280x812.jpg
Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów w życie weszła już nowelizacja, która ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego monitorowania przewozu towarów wskazanych w przepisach o systemie monitorowania (SENT).

 

W kwietniu zeszłego roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. uruchomiony został system monitorowania drogowego przewozu towarów, a podmioty gospodarcze zostały zobligowane do zgłaszania do rejestru zgłoszeń SENT przewozów towarów „wrażliwych” (paliwo, alkohol całkowicie skażony, susz tytoniowy, oleje roślinne) dokonywanych po drogach publicznych. Kilka dni temu (14 czerwca) weszła w życie ustawa z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Jakie zmiany wprowadzono?

Objęcie systemem monitorowania przewozów towarów realizowanych transportem kolejowym.

Systemem monitorowania objęte zostały przewozy towarów dokonywane po krajowej sieci kolejowej. Tym samym na przewóz towarów wymienionych w ustawie niezbędne jest dokonanie zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienie, a także aktualizacja. W przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, dokonanie zgłoszenia należy do obowiązków przewoźnika. W zgłoszeniach dotyczących przewozów towarów koleją, przewoźnik jest zobowiązany do wskazania m.in. numeru pociągu oraz numeru pojazdu kolejowego bez napędu, tzn. wagonu. W przypadku towarów przewożonych koleją towar może zostać zatrzymany w miejscu dostarczenia towaru na terytorium RP. Kolejowy środek transportu nie będzie zatrzymywany, w przeciwieństwie do drogowego środka transportu, który wraz z towarem może zostać zatrzymany.

Poszerzenie katalogu towarów, które podlegają systemowi monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Poza paliwem, olejem roślinnym, suszem tytoniowym oraz alkoholem skażonym są to również produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to w szczególności specjalistycznych lub nowoczesnych leków, zwłaszcza ratujących życie. Jeżeli w trakcie kontroli przewozu leków, objętego systemem monitorowania, zostanie ujawnione, że przewóz tych towarów odbywa się bez dokonania właściwego zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu albo przewóz odbywa się przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec zamiaru wywozu lub zbycia tych leków albo przewóz dokonywany jest wbrew temu sprzeciwowi – obligatoryjnie zatrzymuje się towar. Zatrzymany towar albo drogowy środek transportu wraz z towarem jest kierowany do hurtowni farmaceutycznej, z którą Główny Inspektor Farmaceutyczny zawarł umowę o strzeżenie i przechowywanie tych towarów. Natomiast dokumenty z przeprowadzonej kontroli są przekazywane Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.

Możliwość dokonywania zgłoszeń zbiorczych.

W przypadku przewozu od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu zgłoszenie może obejmować różnego rodzaju towary, tzn. o różnych czterocyfrowych kodach CN, np. 2710 i 3403, o ile ilość każdego z nich przekracza 500 kg lub 500 l. Poprzednio w takim przypadku na każdy rodzaj towaru dokonywane było odrębne zgłoszenie (art. 2 pkt 16).

Stosowanie w zgłoszeniach wyłącznie kodów CN (brak PKWiU).

Odstąpiono od określania rodzaju towaru zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), pozostając przy stosowaniu tylko Nomenklatury Scalonej (CN). Rodzaj towaru jest określany na podstawie klasyfikacji do jednej pozycji CN, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Pozwala to na uniknięcie wątpliwości, jaką stosować klasyfikację wobec danego towaru.

Towary z pozycji CN 2905 i 3824 tylko, jeśli są wyrobami akcyzowymi.

Zostały doprecyzowane dwa rodzaje towarów klasyfikowanych do kodów CN 2905 i 3824. Systemem monitorowania został objęty przewóz towarów z wyżej wskazanych kodów, jeżeli towary te są wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, przy zastrzeżeniu, że nieważne jest przeznaczenie tego towaru. Ułatwi to interpretację przepisów w zakresie towarów, których przewóz należy zgłaszać do rejestru.

Poinformowanie przewoźnika o kontroli towarów w określonym miejscu.

W przypadku stwierdzenia w wyniku analizy danych w rejestrze, że przewóz towarów wskazany w zgłoszeniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, przewidziano możliwość wzywania przewoźnika do przedstawienia środka transportu do kontroli w określonym czasie i miejscu. W przypadku przewozów drogowych będzie to w miejscu dostarczenia towaru lub w oddziale celnym urzędu celno-skarbowego zlokalizowanym najbliżej miejsca zakończenia przewozu na terytorium RP. W przypadku zaś przewozów kolejowych będzie to w miejscu dostarczenia. Przewoźnik winien jest powiadomić organ KAS wskazany w wezwaniu o planowanym dostarczeniu towaru do tego miejsca. Nieprzekazanie przewoźnikowi wezwania przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający skutkuje nałożeniem na ten podmiot wysyłający albo podmiot odbierający kary pieniężnej w wysokości 20 tys. zł. Niedostarczenie przez przewoźnika zgłoszonego towaru do miejsca dostarczenia albo zakończenia przewozu na terytorium RP powoduje, że zostanie na niego nałożona kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł.

Usuwanie zamknięć urzędowych.

W celu usunięcia zamknięć urzędowych przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu organowi KAS wskazanemu w protokole kontroli, w dacie zakończenia przewozu towarów, w miejscu dostarczenia towarów lub zakończenia przewozu na terytorium RP. W tym celu przewoźnik powiadamia telefonicznie ten organ KAS o dostarczeniu towarów do tego miejsca. Niewykonanie tych obowiązków skutkuje nałożeniem na przewoźnika kary pieniężnej w wysokości 20 tys. zł.

Wartość brutto towaru podstawą do określenia wysokości kary pieniężnej.

W przypadku niedokonania zgłoszenia przewozu towaru przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający, podstawą do określenia wysokości kary pieniężnej nakładanej na te podmioty jest wartość brutto przewożonego towaru (kara jest nakładana w wysokości 46% wartości brutto towaru). Przed zmianą przepisów była to wartość netto (art. 21 ust. 1 i 2).

Zmiana wysokości kary pieniężnej za nieuzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika.

Wysokość kary pieniężnej, nakładanej na przewoźnika za nieuzupełnienie zgłoszenia, wcześniej dokonanego przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający została podniesiona do 10 tys. zł (art. 22 ust. 2).

Sankcja karna za niedostarczenie zgłoszonego towaru.

W przypadku niedostarczenia zgłoszonego towaru do miejsca dostarczenia albo zakończenia przewozu na terytorium RP przez przewoźnika, będzie nakładana na niego kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł, o ile nie zostanie ustalony podmiot, który nabył lub posiada ten towar lub nie zostało ustalone miejsca zakończenia przewozu na terytorium RP. Ma to ograniczyć możliwość „fikcyjnych” wywozów towarów, np. w ramach tranzytu przez Polskę (art. 22a).

Niższa kara pieniężna, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków.

W przypadku, gdy towar będzie przewożony ze składu podatkowego oraz podatek akcyzowy i należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający, a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu i dotyczą danych innych niż dotyczące towaru (z wyjątkiem numeru rejestracyjnego drogowego środka transportu), na podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika będzie nakładana kara pieniężna w wysokości 2 tys. zł, zamiast 10 tys. zł (art. 24 ust. 1a).

Brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków.

Jeżeli w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej zostały stwierdzone naruszenia wynikające z tej ustawy i jednocześnie zostało ustalone, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, nie wymierza się kar pieniężnych (nie wszczyna się postępowania administracyjnego w sprawie o nałożenie kary pieniężnej). Ograniczenie możliwości nakładania przedmiotowych kar pieniężnych nie odnosi się do ujawnienia nieprawidłowości w trakcie tzw. kontroli drogowej. O ile w przypadku uregulowania należności Skarbu Państwa po zrealizowaniu przewozu towaru (brak kontroli na drodze) można mówić o nieświadomym zaniechaniu nałożonych obowiązków, to w przypadku wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli drogowej pewności takiej brak. Przepis ten nie dotyczy przewoźników. Przepis jest stosowany z mocą wsteczną także w ramach postępowań administracyjnych (art. 30 ust. 4-5).

Maszynista nie odpowiada za wykroczenie.

Przepisy dotyczące obowiązku odmowy rozpoczęcia przewozu towarów w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia albo dokumentu przesunięcia międzymagazynowego dotyczą wyłącznie kierujących pojazdami samochodowymi. Tym samym kara grzywny za brak jednego z tych dokumentów będzie wymierzana kierującym samochodami. Maszynista nie odpowiada za to wykroczenie (art. 10 ust. 4, art. 32 ust. 1).

Przepisy przejściowe:
1. Do przewozów towarów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy
zmieniającej stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 10 ustawy zmieniającej).
2. Stosowanie przepisów względniejszych w przypadku nieprawidłowości w prowadzonym
postępowaniu. Do postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych wszczętych
i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej do wydania decyzji ostatecznej
stosuje się nowe przepisy zawarte w art. 24 ust. 1a i art. 30 ust. 4 zdanie pierwsze. W przypadku
gdy ustalono, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
postępowania te umarza się. (art. 12 ustawy zmieniającej).
3. Określenie wartości towaru. Przy ustalaniu wysokości nakładanych kar pieniężnych, o których
mowa w art. 21 ust. 1 i 2, dla zdarzeń zaistniałych lub stwierdzonych przed wejściem w życie
przepisów ustawy zmieniającej, stosuje się wartość netto przewożonego towaru. (art. 13 ustawy
zmieniającej).
4. Niższa kara pieniężna za brak uzupełnienia zgłoszenia przez przewoźnika. W przypadku braku
uzupełnienia zgłoszenia przez przewoźnika, dla zdarzeń zaistniałych lub stwierdzonych przed
wejściem w życie przepisów ustawy zmieniającej, stosuje się dotychczasowe przepisy art. 22 ust. 2,
tzn. nakłada się karę pieniężną w wysokości 5000 zł (art. 13a ustawy zmieniającej).
5. Przepisy wykonawcze. Rozporządzenia wydane na podstawie art. 3 ust. 11 (towary), art. 9 ust. 7
(zgłoszenie) i art. 13 ust. 8 (dokumentowanie kontroli) zachowują moc przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące od dnia wejście w życie ustawy zmieniającej (art. 17 ustawy zmieniającej).
6. Brak kar dla przewozów kolejowych w okresie przejściowym. Do dnia 31 lipca 2018 r.
do przewozów towarów po krajowej sieci kolejowej, w przypadku naruszenia przepisów, nie będą
nakładane kary pieniężne (art. 19 ustawy zmieniającej).
7. Wejście w życie. Ustawa zmieniająca wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem przepisu dotyczącego ogłaszania maksymalnych stawek opłat, który wchodzi w życie
z dniem 1 czerwca 2018 r.

 

Źródło: www.puesc.gov.pl


Siedziba firmy

ul. Świerkowicka 36
43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA

+48 32 780 1111

+48 537 400 651

office@3cargo.com

Polityka prywatnościKlauzula informacyjna

Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do środowiska ludzi z pasją! Śledź nasze kanały w mediach społecznościowych, dziel się swoimi opiniami i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami oraz ciekawostkami z branży TSL.Nasi partnerzy:  Pall-Ex . PTCOCRIG Katowice . ABITBalkan Express . Igoria Trade 

Copyright © 3 CARGO 2017 | Realizacja: Grabowski Sound & Image

Dołącz do subskrybentów! Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami i ofertami, otrzymuj wartościowe porady i zyskaj dostęp do korzystnych promocji!

*  *  *

Tak, chcę dołączyć do CARGOpoczty (możesz zrezygnować w dowolnej chwili).