Tarcza Antykryzysowa – poradnik dla MŚP

24 kwietnia 2020by 3CARGO
tarcza-1280x812.jpg
Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań zaproponowany przez polski rząd, który ma za zadanie pomóc rodzimym firmom oraz ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią COVID-19. Na jaką pomoc mogą liczyć firmy z sektora MŚP?

 

Rozwiązania zaproponowane przez rządzących obejmują swoim zakresem mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy zestawienie działań, które mogą podjąć przedsiębiorcy z sektora MŚP celem złagodzenia negatywnych skutków pandemii. Rząd nieustannie pracuje nad kolejnymi formami pomocy dla biznesu i obywateli, tak więc zakres poniższych możliwości może ulec poszerzeniu. Informacje na temat szczegółowych wymagań, które należy spełnić, aby skorzystać z danej formy pomocy, oraz gotowe wnioski do wypełnienia online można zaleźć na stronie www.gov.pl.


1. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące.
Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

2. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Możesz złożyć wniosek do ZUS o środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów. Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł albo 1300 zł może być wypłacane nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

3. Skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności.
Możesz uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Aby skorzystać z tej formy pomocy osoba fizyczna niezatrudniająca pracowników musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów. Prowadzona działalność musi być aktywna. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia naboru wniosków, w formie papierowej lub elektronicznej poprzez formularz na stronie Praca.gov.pl.

4. Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.
Uzyskaj pożyczkę do kwoty 5 tyś zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

5. Nie płać podatku dochodowego od świadczenia postojowego.
Jeśli w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii otrzymujesz świadczenie postojowe, zakwaterowanie i wyżywienie od pracodawcy, nie zapłacisz podatku dochodowego od tych świadczeń.

6. Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS.
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złożysz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

7. Zapłać później podatek.
Nie możesz zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek do urzędu skarbowego o odroczenie terminu płatności i sprawdź, czy urząd przyzna ci taką pomoc. Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas.

8. Rozłóż zaległy podatek na raty.
Jeśli masz zaległości, możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz je w ratach, żeby nie stracić płynności finansowej.

9. Zawnioskuj o umorzenie zaległości podatkowej.
Jeśli masz zaległości, urząd skarbowy może anulować Ci ich zapłatę, żebyś nie stracił płynności finansowej.

10. Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT.
Możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz niższe zaliczki na podatek dochodowy, żeby nie stracić płynności finansowej.

11. Zrezygnuj z uproszczonej formy wpłacania zaliczki.
Możesz zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Pamiętaj jednak, że zaliczki na zasadach ogólnych trzeba zapłacić.

12. Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK.
Możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.
Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US. Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia.
Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji tych banków.

13. Poznaj korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne.
Uzyskaj premię technologiczną w BGK na spłatę części kredytu (inwestycyjnego). Kredyt na innowacje technologiczne (premia technologiczna) to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji (projektu). Na realizację projektu przedsiębiorca musi posiadać środki własne oraz zaciąga kredyt technologiczny (inwestycyjny) w banku komercyjnym.

14. Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP.
Skorzystaj z udogodnień w pożyczce unijnej dla MŚP. Zgłoś się do instytucji finansujących współpracujących z BGK. Jeśli chcesz otrzymać wsparcie na podstawową działalność firmy, finansowanie obrotowe, zakup sprzętu lub działalność B+R, skorzystaj z pożyczek unijnych. Dzięki pożyczkom dla mikro, małych i średnich firm możesz wzmocnić swój potencjał na rynku. Szczegóły na stronie pozyczkiunijne.bgk.pl

15. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
Ten mechanizm ma ułatwić obu stronom umowy najmu powierzchni w galeriach handlowych przetrwanie trudniejszego okresu spowodowanego epidemią koronawirusa. Chodzi o czasowe wygaśnięcie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych zgodnie z właściwymi przepisami, zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

16. Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych.
W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych

17. Ulga IP Box.
Skorzystaj już w trakcie roku z preferencyjnej 5% stawki podatku z praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

18. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu.
Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

19. Ułatwienia w e-paragonach.
Możesz wystawić klientowi e-paragon i przesłać go drogą elektroniczną. Jako klient możesz nadal poprosić o paragon papierowy.

20. Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
Stratę z bieżącego roku będziesz mógł odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku. Możesz skorzystać, jeśli:

 • z powodu COVID-19 poniosłeś w 2020 r. straty z działalności gospodarczej;
 • uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej niższe co najmniej o 50% od przychodów uzyskanych w poprzednim roku;
 • prowadziłeś działalność w roku poprzednim i złożyłeś roczne zeznanie podatkowe.

21. Złóż później zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU.
Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych.

22. Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT.
Jeśli popełnisz błąd w JPK_VAT, urząd może nie naliczyć Ci kary. Pamiętaj jednak, że w uzasadnionych przypadkach sankcje będą nadal stosowane.

23. Nie musisz zwiększać dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe.
Nie musisz zwiększać podstawy opodatkowania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w 2020 r. o tzw. zły dług, czyli nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

24. Zawieś bieg terminów procesowych i sądowych.
Możesz zawiesić bieg terminów procesowych i sądowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

25. Uzyskaj ułatwienia w zakresie PZP.
Rozwiązanie uchroni wasze firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19.  Dzięki nowym przepisom, w porozumieniu z zamawiającym, możecie przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to wam w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników. Będzie to stanowiło czynnik stabilizujący sytuację finansową przedsiębiorców.

26. Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku.
Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.

27. Nie musisz informować o schematach podatkowych MDR.
Do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane.

28. Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej.
Jeśli prowadzisz działalność, która podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, niektóre czynności w ramach kontroli celno-skarbowej mogą być realizowane bez obecności przedstawiciela służb celnych.

29. Odlicz koszty B+R od dochodu.
Odlicz od dochodu koszty działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

30. Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR.
Zyskujesz dodatkowy czas na powiadomienie urzędu o dokonaniu płatności na rachunek, którego nie ma w wykazie podatników VAT. Teraz możesz to zrobić do 14 dni od zrobienia przelewu.

31. Złóż później informację o cenach transferowych.
Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

32. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa.
Termin płatności rocznej za 2020r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

33. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy.
Termin płatności rocznej za 2020r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

34. Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Rada Gminy może uchwalić zwolnienie z podatku od nieruchomości wybranym grupom przedsiębiorców.

35. Przesuń termin zapłaty podatku od budynków.
Przesunięcie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku.

36. Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.
Dzięki rozwiązaniu masz możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

37. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT.
Do 30 czerwca 2020 r. możesz stosować dotychczasowe stawki VAT i zasad identyfikowania towarów i usług. Zyskujesz czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

38. Wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu.
Po sprowadzeniu samochodu z innego państwa członkowskiego będziesz mógł go zarejestrować w ciągu 180 dni, a nie – jak do tej pory – w ciągu 30 dni.

39. Jednorazowa amortyzacja.
Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

40. Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.
Nie grozi Ci odpowiedzialność karna, jeśli nie zdążysz złożyć zeznania podatkowego do końca kwietnia.

41. Elektroniczny czynny żal.
Jeśli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę” w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu.

42. Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia.
Okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców zostaje z mocy prawa przedłużony.

43. Skorzystaj z ulgi na złe długi.
Uzyskaj zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o niezapłacone przez podatnika zobowiązania z tytułu zakupionych towarów lub usług.

44. Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych.
Nie musisz obawiać się czynności egzekucyjnych. Organy egzekucyjne nie mogą dokonywać czynności egzekucyjnych, zajęcia rachunku bankowego, a jeżeli zajęcie egzekucyjne składnika majątkowego dłużnika nastąpiło przed wstrzymaniem postępowania egzekucyjnego, to nastąpi wstrzymanie realizacji zastosowanych środków egzekucyjnych. Okres wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych nastąpi z mocy prawa, tj. nie będzie wymagało złożenia wniosku.

45. Masz więcej czasu na załatwienie spraw związanych z zarządem sukcesyjnym.
W wyniku wprowadzenia ogólnego zawieszania ustawowych terminów na dokonanie czynności w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminy związane z zarządem sukcesyjnym i sukcesją firm jednoosobowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu do czasu odwołania tego stanu.

46. Uzyskaj ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.
Wprowadzona zostaje możliwość udzielenia ulgi przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności wcześniejszej uchwały właściwej rady lub sejmiku w tej sprawie, możliwość odstąpienia od dochodzenia należności bez ograniczeń co do kwoty zobowiązania.


1. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące.
Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

2. Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres.

3. Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników.
Skorzystaj z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Rozwiązanie daje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wsparcie jest udzielane podmiotom które odnotowały spadek obrotów gospodarczcyh, nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. W przypadku przestoju ekonomicznego jest możliwe uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia; w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jest możliwe uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.
Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania z tego samego tytułu na tych samych pracowników z innych środków publicznych.

4. Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS.
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złożysz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

5. Zapłać później podatek.
Możesz zapłacić należności podatkowe później, żeby nie stracić płynności finansowej. Złóż wniosek do urzędu skarbowego o odroczenie terminu płatności i sprawdź, czy urząd przyzna ci taką pomoc. Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas.

6. Rozłóż zaległy podatek na raty.
Jeśli masz zaległości, możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz je w ratach, żeby nie stracić płynności finansowej.

7. Zawnioskuj o umorzenie zaległości podatkowej.
Jeśli masz zaległości, urząd skarbowy może anulować Ci ich zapłatę, żebyś nie stracił płynności finansowej.

8. Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT.
Możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz niższe zaliczki na podatek dochodowy, żeby nie stracić płynności finansowej.

9. Zrezygnuj z uproszczonej formy wpłacania zaliczki.
Możesz zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Pamiętaj jednak, że zaliczki na zasadach ogólnych trzeba zapłacić.

10. Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.
Uzyskaj pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

11. Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK.
Możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego.

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US. Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia.
Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji tych banków.

12. Poznaj korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne.
Uzyskaj premię technologiczną w BGK na spłatę części kredytu (inwestycyjnego).

13. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
Brak obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.

14. Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych.
W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych.

15. Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej.
Jeśli jesteś podmiotem sektora ekonomii społecznej, skorzystaj z nowych warunków pożyczek.
Teraz możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty:

 • wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
 • maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych – do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),
 • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)**

*po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg  dotychczasowych zasad, tj. przed  uwzględnieniem  zmian;
** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy  redyskonta weksli, obowiązującej w dniu  zawarcia umowy pożyczki;

 • w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na  okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy – dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020),
 • wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

16. Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP.
Jeśli chcesz otrzymać wsparcie na podstawową działalność firmy, finansowanie obrotowe, zakup sprzętu lub działalność B+R, skorzystaj z pożyczek unijnych. Dzięki pożyczkom dla mikro, małych i średnich firm możesz wzmocnić swój potencjał na rynku. Szczegóły na stronie pozyczkiunijne.bgk.pl. Możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty pożyczek unijnych:

 • dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencji w spłacie kapitału;
 • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na okres 4 miesięcy
 • obniżenie oprocentowania pożyczek;
 • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy.

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

17. Ulga IP Box.
Skorzystaj już w trakcie roku z preferencyjnej 5% stawki podatku z praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

18. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu.
Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

20. Ułatwienia w e-paragonach.
Możesz wystawić klientowi e-paragon i przesłać go drogą elektroniczną. Jako klient możesz nadal poprosić o paragon papierowy.

21. Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
Stratę z bieżącego roku będziesz mógł odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku.

22. Złóż później zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU.
Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych.

23. Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT.
Jeśli popełnisz błąd w JPK_VAT, urząd może nie naliczyć Ci kary. Pamiętaj jednak, że w uzasadnionych przypadkach sankcje będą nadal stosowane.

24. Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku.
Od 2 do 4 miesięcy będziesz mógł wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego – zależnie od statusu podatnika.

25. Nie musisz zwiększać dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe.
Nie musisz zwiększać podstawy opodatkowania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w 2020 r. o tzw. zły dług, czyli nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

26. Zawieś bieg terminów procesowych i sądowych.
Możesz zawiesić bieg terminów procesowych i sądowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 ulegają zawieszeniu biegi terminów procesowych i sądowych, jeżeli terminy są w toku. Podobny skutek następuje, jeżeli bieg terminu jeszcze się nie rozpoczął.
Zawieszenie to dotyczy m.in:
1.  Postępowań w sprawie wydania opinii zabezpieczającej oraz postępowań w sprawach przeciwko unikaniu opodatkowania.
2.  Kontroli celno-skarbowych.
3.  Postępowań w sprawie uprzednich porozumień cenowych (APA).
4.  Postępowań w sprawie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP).
WAŻNE: Czynności, których dokonałeś w okresie zawieszenia ze względu na zagrożenie epidemiczne lub stan epidemii w wyżej wymienionych postępowaniach i kontrolach, są skuteczne.

27. Uzyskaj ułatwienia w zakresie PZP.
Rozwiązanie uchroni wasze firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19.  Dzięki nowym przepisom, w porozumieniu z zamawiającym, możecie przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to wam w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników. Będzie to stanowiło czynnik stabilizujący sytuację finansową przedsiębiorców.

28. Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku.
Nie poniesiesz dodatkowych kosztów w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty podatku.

29. Nie musisz informować o schematach podatkowych MDR.
Do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane.

30. Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej.
Jeśli prowadzisz działalność, która podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, niektóre czynności w ramach kontroli celno-skarbowej mogą być realizowane bez obecności przedstawiciela służb celnych.

31. Odlicz koszty B+R od dochodu.
Odlicz od dochodu koszty działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

32. Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR.
Zyskujesz dodatkowy czas na powiadomienie urzędu o dokonaniu płatności na rachunek, którego nie ma w wykazie podatników VAT. Teraz możesz to zrobić do 14 dni od zrobienia przelewu.

33. Złóż później informację o cenach transferowych.
Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

34. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa.
Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

35. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy.
Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

36. Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Rada Gminy może uchwalić zwolnienie z podatku od nieruchomości wybranym grupom przedsiębiorców.

37. Przesuń termin zapłaty podatku od budynków.
Przesunięcie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku.

38. Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.
Dzięki rozwiązaniu masz możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

39. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT.
Do 30 czerwca 2020 r. możesz stosować dotychczasowe stawki VAT i zasad identyfikowania towarów i usług. Zyskujesz czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

40. Wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu.
Po sprowadzeniu samochodu z innego państwa członkowskiego będziesz mógł go zarejestrować w ciągu 180 dni, a nie – jak do tej pory – w ciągu 30 dni.

41. Jednorazowa amortyzacja.
Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

42. Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019r.
Nie grozi Ci odpowiedzialność karna, jeśli nie zdążysz złożyć zezniania podatkowego do końca kwietnia.

43. Elektroniczny czynny żal.
Jeśli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę” w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu.

44. Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia.
Okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców zostaje z mocy prawa przedłużony.

45. Uzyskaj większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
Możesz uzyskać większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.
Pracodawca zatrudniający:

 • osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1950 zł;
 • osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1200 zł;
 • osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 450 zł.

Kwoty te, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

 • 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

46. Skorzystaj z ulgi na złe długi.
Uzyskaj zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o niezapłacone przez podatnika zobowiązania z tytułu zakupionych towarów lub usług.

47. Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych.
Nie musisz obawiać się czynności egzekucyjnych.

48. Masz więcej czasu na załatwienie spraw związanych z zarządem sukcesyjnym.
W wyniku wprowadzenia ogólnego zawieszania ustawowych terminów na dokonanie czynności w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminy związane z zarządem sukcesyjnym i sukcesją firm jednoosobowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu do czasu odwołania tego stanu.

49. Uzyskaj ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.
Wprowadzona zostaje możliwość udzielenia ulgi przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności wcześniejszej uchwały właściwej rady lub sejmiku w tej sprawie, możliwość odstąpienia od dochodzenia należności bez ograniczeń co do kwoty zobowiązania.


1. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące.
Uzyskaj zwolnienia z opłacania składek lub części składek ZUS przez 3 miesiące.

2. Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

3. Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników.
Skorzystaj z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Rozwiązanie daje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wsparcie jest udzielane podmiotom które odnotowały spadek obrotów gospodarczcyh, nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. W przypadku przestoju ekonomicznego jest możliwe uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia; w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jest możliwe uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.
Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania z tego samego tytułu na tych samych pracowników z innych środków publicznych.

4. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.
Masz problem z wypłatą wynagrodzeń swoim pracownikom? Skorzystaj z pożyczki ARP na sfinansowanie pensji. Otrzymasz kwotę netto wymaganą do pokrycia deficytu funduszu wynagrodzeń. Środki trafią wprost na konto Twoich pracowników.

5. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.
Jeśli Twoja firma ma deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 r. osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, możesz skorzystać z pożyczki obrotowej od ARP. Kwota pożyczki wynosi od 0,8 mln zł do 5 mln, a okres finansowania – do 6 lat.

6. Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS.
Nie strać płynności finansowej. Zapłać składki ZUS później lub rozłóż je bezkosztowo na raty.

7. Zapłać później podatek.
Możesz zapłacić należności podatkowe później, żeby nie stracić płynności finansowej.

8. Rozłóż zaległy podatek na raty.
Jeśli masz zaległości, możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz je w ratach, żeby nie stracić płynności finansowej.

9. Zrezygnuj z uproszczonej formy wpłacania zaliczki.
Możesz zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Pamiętaj jednak, że zaliczki na zasadach ogólnych trzeba zapłacić.

10. Zawnioskuj o umorzenie zaległości podatkowej.
Jeśli masz zaległości, urząd skarbowy może anulować Ci ich zapłatę, żebyś nie stracił płynności finansowej.

11. Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT.
Możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz niższe zaliczki na podatek dochodowy, żeby nie stracić płynności finansowej.

12. Nie płać podatku od sprzedaży detalicznej.
Podatnikami są sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów, o ile dokonywana sprzedaż przekracza 17 mln zł miesięcznie. Podatek od sprzedaży detalicznej nie był dotychczas pobierany ze względu na jego zablokowanie przez Komisję Europejską (KE) pod zarzutem niezgodności z regułami pomocy państwa – maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.

13. Zapłać później PIT za swoich pracowników.
Do 1 czerwca br. możesz zapłacić zaliczki pobrane od wynagrodzeń pracowników w marcu i kwietniu br. Dzięki rozwiązaniu zapewnisz płynność finansową swojej firmy, w której zatrudniasz pracowników O prolongatę nie trzeba wnioskować. Przysługuje ona z mocy prawa, o ile firma odczuła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Prolongata dotyczy zaliczek i podatku zryczałtowanego pobranych od dochodów/przychodów pracowników i osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych pobranych w marcu i kwietniu 2020 r.

14. Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK.
Możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

15. Poznaj korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne.
Uzyskaj premię technologiczną w BGK na spłatę części kredytu (inwestycyjnego).

16. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
Brak obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.

17. Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych.
W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych.

18. Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej.
Jeśli jesteś podmiotem sektora ekonomii społecznej, skorzystaj z nowych warunków pożyczek. Zgłoś się do instytucji  współpracujących z BGK.

19. Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP.
Skorzystaj z udogodnień w pożyczce unijnej dla MŚP. Zgłoś się do instytucji finansujących współpracujących z BGK.

20. Ulga IP Box.
Skorzystaj już w trakcie roku z preferencyjnej 5% stawki podatku z praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

21. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu.
Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.
Masz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Ulgi z tytułu darowizny możesz uwzględnić już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.

22. Ułatwienia w e-paragonach.
Możesz wystawić klientowi e-paragon i przesłać go drogą elektroniczną. Jako klient możesz nadal poprosić o paragon papierowy.

23. Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
Stratę z bieżącego roku będziesz mógł odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku.

24. Złóż później zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU.
Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych.

25. Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT.
Jeśli popełnisz błąd w JPK_VAT, urząd może nie naliczyć Ci kary. Pamiętaj jednak, że w uzasadnionych przypadkach sankcje będą nadal stosowane.

26. Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku.
Od 2 do 4 miesięcy będziesz mógł wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego – zależnie od statusu podatnika.

27. Nie musisz zwiększać dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe.
Nie musisz zwiększać podstawy opodatkowania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w 2020 r. o tzw. zły dług, czyli nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

28. Zawieś bieg terminów procesowych i sądowych.
Możesz zawiesić bieg terminów procesowych i sądowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

29. Ułatwienia w zakresie PZP.
Rozwiązanie uchroni wasze firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. Dzięki nowym przepisom, w porozumieniu z zamawiającym, możecie przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to wam w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników. Będzie to stanowiło czynnik stabilizujący sytuację finansową przedsiębiorców.

30. Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku.
Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.

31. Nie musisz informować o schematach podatkowych MDR.
Do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane.

32. Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej.
Jeśli prowadzisz działalność, która podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, niektóre czynności w ramach kontroli celno-skarbowej mogą być realizowane bez obecności przedstawiciela służb celnych.

33. Odlicz koszty B+R od dochodu.
Odlicz od dochodu koszty działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

34. Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR.
Zyskujesz dodatkowy czas na powiadomienie urzędu o dokonaniu płatności na rachunek, którego nie ma w wykazie podatników VAT. Teraz możesz to zrobić do 14 dni od zrobienia przelewu.

35. Złóż później informację o cenach transferowych.
Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

36. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa.
Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

37. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy.
Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

38. Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Rada Gminy może uchwalić zwolnienie z podatku od nieruchomości wybranym grupom przedsiębiorców.

39. Przesuń termin zapłaty podatku od budynków.
Przesunięcie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku.

40. Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.
Dzięki rozwiązaniu masz możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku nie dłuższy niż 12 miesięcy.

41. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT.
Do 30 czerwca 2020 r. możesz stosować dotychczasowe stawki VAT i zasad identyfikowania towarów i usług. Zyskujesz czas na dostosowanie się do nowych przepisów

42. Jednorazowa amortyzacja.
Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

43. Wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu.
Po sprowadzeniu samochodu z innego państwa członkowskiego będziesz mógł go zarejestrować w ciągu 180 dni, a nie – jak do tej pory – w ciągu 30 dni.

44. Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.
Nie grozi Ci odpowiedzialność karna, jeśli nie zdążysz złożyć zeznania podatkowego do końca kwietnia.

45. Elektroniczny czynny żal.
Jeśli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę” w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu.

46. Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia.
Okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców zostaje z mocy prawa przedłużony.

47. Uzyskaj większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.
Możesz uzyskać większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

48. Skorzystaj z ulgi na złe długi.
Uzyskaj zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o niezapłacone przez podatnika zobowiązania z tytułu zakupionych towarów lub usług.

49. Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych.
Nie musisz obawiać się czynności egzekucyjnych.

50. Masz więcej czasu na załatwienie spraw związanych z zarządem sukcesyjnym.
W wyniku wprowadzenia ogólnego zawieszania ustawowych terminów na dokonanie czynności w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminy związane z zarządem sukcesyjnym i sukcesją firm jednoosobowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu do czasu odwołania tego stanu.

51. Uzyskaj ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.
Wprowadzona zostaje możliwość udzielenia ulgi przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności wcześniejszej uchwały właściwej rady lub sejmiku w tej sprawie, możliwość odstąpienia od dochodzenia należności bez ograniczeń co do kwoty zobowiązania.


1. Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
Skorzystaj z dofinansowania z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników.
Skorzystaj z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

3. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.
Zdobądź pożyczkę obrotową na sfinansowanie wynagrodzeń Twoich pracowników. Złóż wniosek do ARP.

4. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.
Zdobądź pożyczkę obrotową na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Złóż wniosek do ARP.

5. Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS.
Nie strać płynności finansowej. Zapłać składki ZUS później lub rozłóż je bezkosztowo na raty.

6. Zapłać później podatek.
Możesz zapłacić należności podatkowe później, żeby nie stracić płynności finansowej.

7. Rozłóż zaległy podatek na raty.
Jeśli masz zaległości, możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz je w ratach, żeby nie stracić płynności finansowej.

8. Zawnioskuj o umorzenie zaległości podatkowej.
Jeśli masz zaległości, urząd skarbowy może anulować Ci ich zapłatę, żebyś nie stracił płynności finansowej.

9. Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT.
Możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz niższe zaliczki na podatek dochodowy, żeby nie stracić płynności finansowej.

10. Zrezygnuj z uproszczonej formy wpłacania zaliczki.
Możesz zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Pamiętaj jednak, że zaliczki na zasadach ogólnych trzeba zapłacić.

11. Nie płać podatku od sprzedaży detalicznej.
Nie musisz płacić podatku od sprzedaży detalicznej.

12. Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku.
Od 2 do 4 miesięcy będziesz mógł wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego – zależnie od statusu podatnika.

13. Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK.
Możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

14. Poznaj korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne.
Uzyskaj premię technologiczną w BGK na spłatę części kredytu na innowację technologiczną.

15. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
Brak obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.

16. Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych.
W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych

17. Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP.
Skorzystaj z udogodnień w pożyczce unijnej dla MŚP. Zgłoś się do instytucji finansujących współpracujących z BGK.

18. Ulga IP Box.
Skorzystaj już w trakcie roku z preferencyjnej 5% stawki podatku z praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

19. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu.
Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej

20. Ułatwienia w e-paragonach.
Możesz wystawić klientowi e-paragon i przesłać go drogą elektroniczną. Jako klient możesz nadal poprosić o paragon papierowy.

21. Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
Stratę z bieżącego roku będziesz mógł odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku

22. Złóż później zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU.
Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych.

23. Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT.
Jeśli popełnisz błąd w JPK_VAT, urząd może nie naliczyć Ci kary. Pamiętaj jednak, że w uzasadnionych przypadkach sankcje będą nadal stosowane.

24. Nie musisz zwiększać dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe.
Nie musisz zwiększać podstawy opodatkowania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w 2020 r. o tzw. zły dług, czyli nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

25. Zawieś bieg terminów procesowych i sądowych.
Możesz zawiesić bieg terminów procesowych i sądowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

26. Ułatwienia w zakresie PZP.
Rozwiązanie uchroni wasze firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19.  Dzięki nowym przepisom, w porozumieniu z zamawiającym, możecie przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to wam w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników. Będzie to stanowiło czynnik stabilizujący sytuację finansową przedsiębiorców.

27. Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku.
Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych

28. Nie musisz informować o schematach podatkowych MDR.
Do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane.

29. Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej.
Jeśli prowadzisz działalność, która podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, niektóre czynności w ramach kontroli celno-skarbowej mogą być realizowane bez obecności przedstawiciela służb celnych.

30. Odlicz koszty B+R od dochodu.
Odlicz od dochodu koszty działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

31. Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR.
Zyskujesz dodatkowy czas na powiadomienie urzędu o dokonaniu płatności na rachunek, którego nie ma w wykazie podatników VAT. Teraz możesz to zrobić do 14 dni od zrobienia przelewu.

32. Złóż później informację o cenach transferowych.
Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

33. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa.
Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

34. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy.
Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

35. Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Rada Gminy może uchwalić zwolnienie z podatku od nieruchomości wybranym grupom przedsiębiorców.

36. Przesuń termin zapłaty podatku od budynków.
Przesunięcie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku.

37. Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.
Dzięki rozwiązaniu masz możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku nie dłuższy niż 12 miesięcy.

38. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT.
Do 30 czerwca 2020 r. możesz stosować dotychczasowe stawki VAT i zasad identyfikowania towarów i usług. Zyskujesz czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

39. Jednorazowa amortyzacja.
Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

40. Wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu.
Po sprowadzeniu samochodu z innego państwa członkowskiego będziesz mógł go zarejestrować w ciągu 180 dni, a nie – jak do tej pory – w ciągu 30 dni.

41. Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.
Nie grozi Ci odpowiedzialność karna, jeśli nie zdążysz złożyć zeznania podatkowego do końca kwietnia.

42. Elektroniczny czynny żal.
Jeśli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę” w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu.

43. Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia.
Okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców zostaje z mocy prawa przedłużony.

44. Uzyskaj większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.
Możesz uzyskać większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

45. Skorzystaj z gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.
Uzyskaj Gwarancję Płynnościową BGK na zabezpieczenie kredytu i zdobądź środki na utrzymanie firmy w kryzysie. Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych udzielane mogą być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19  (niezależnie od branż). Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą udzielane do końca 2020 roku. Możliwe jest zabezpieczenie do 80% kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł) dla nowych lub odnawianych kredytów. Gwarancja kredytowa udziela jest na maksymalnie 27 miesięcy, a kredyt ma pomóc przedsiębiorcy zapewnić płynność finansową.

46. Skorzystaj z ulgi na złe długi.
Uzyskaj zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o niezapłacone przez podatnika zobowiązania z tytułu zakupionych towarów lub usług.

47. Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych.
Nie musisz obawiać się czynności egzekucyjnych.

48. Masz więcej czasu na załatwienie spraw związanych z zarządem sukcesyjnym.
W wyniku wprowadzenia ogólnego zawieszania ustawowych terminów na dokonanie czynności w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminy związane z zarządem sukcesyjnym i sukcesją firm jednoosobowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu do czasu odwołania tego stanu.

49. Uzyskaj ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.
Wprowadzona zostaje możliwość udzielenia ulgi przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności wcześniejszej uchwały właściwej rady lub sejmiku w tej sprawie, możliwość odstąpienia od dochodzenia należności bez ograniczeń co do kwoty zobowiązania.

Źródło: gov.pl

 


Siedziba firmy

ul. Świerkowicka 36
43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA

+48 32 780 1111

+48 537 400 651

office@3cargo.com

Polityka prywatnościKlauzula informacyjna

Oddział firmy

Rokszyce II 10a
97-371 Piotrków Trybunalski
POLSKA

+48 793 657 676

w.maska@3cargo.com


Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do środowiska ludzi z pasją! Śledź nasze kanały w mediach społecznościowych, dziel się swoimi opiniami i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami oraz ciekawostkami z branży TSL.Copyright © 3 CARGO 2017 | Realizacja: Grabowski Sound & Image